Варіант 1. Теоретичне завдання 1.Вимагає повної розширеної відповіді

Теоретичне завдання 1.Вимагає повної розширеної відповіді, яка оцінюється 20 балами

Визначення маркетингового менеджменту

Теоретичне завдання 2.Вимагає повної розширеної відповіді, яка оцінюється 20 балами

Складові маркетингової інформаційної системи.

Завдання 3. Тести (кожна вірна відповідь з необхідними поясненнями оцінюється у 5 балів, невірна 0 балів)

7. Надання товару відмінних від конкурентних пропозицій властивостей — це стратегія:

а) спеціалізації;

б) диверсифікації;

в) творчої імітації.

2. На ринку товаровиробника можна використати концепцію маркетингу:

а) товарну;

б) виробничу;

в) збутову.

Завдання 4. Ситуаційна задача, за вірне розв’язання якої можливо отримати 50 балів.

Визначте, яким видам товарів чи послуг у сучасній економіці України підходять запропоновані нижче концепції.

1. Виробничо-орієнтована концепція — фокусування уваги на збільшенні обсягів виробництва, зменшенні собівартості продукції Варіант 1. Теоретичне завдання 1.Вимагає повної розширеної відповіді, а, відповідно, і ціни, оптимізації системи розподілення.

2. Продуктово-орієнтована концепція — концентрація зусиль на інструментах товарної політики.

3. Збутова концепція — формування агресивної, винахідливої системи збуту і просування товарів, перетворення інертного споживача в активного покупця.

4. Ринкова концепція — вивчення існуючих запитів і попиту, поведінки споживачів, управління асортиментом продукції підприємства виходячи з існуючих потреб ринку.

Сучасна концепція — орієнтація підприємства на ефективніше, порівняно з конкурентами, задоволення потреб і побажань цільових ринків.

Підсумкові критерії оцінки відповідей

“відмінно” – 90-100 балів

“добре” – 74-89 балів

“задовільно” – 60-73 бали

“незадовільно” – менше 60 балів

Затверджено на засіданні кафедри менеджменту та маркетингу

Протокол № 10 від ” 23 ” 04 2013 р.


documentarofizh.html
documentarofqjp.html
documentarofxtx.html
documentarogfef.html
documentarogmon.html
Документ Варіант 1. Теоретичне завдання 1.Вимагає повної розширеної відповіді